Algemene Voorwaarden Art-S Home Entertainment BV, Leerdam, Nederland
 
Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
bezoeker:de bezoeker/lezer(es) van deze informatie.
diensten:de diensten zoals aangeboden door Art-S Home Entertainment BV.
gebruiksvoorwaarden:deze gebruiksvoorwaarden van Art-S Home Entertainment BV
informatie:alle informatie die door Art-S Home Entertainment BV wordt geleverd.

1.Algemeen
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten, aanbiedingen die worden gedaan en diensten die worden aangeboden op deze website. Indien u een exemplaar per post wenst te ontvangen kunt een email met uw postadres toezenden aan
Art-S Home Entertainment BV.
1.2 Van deze gebruiksvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.3 Alle aanbiedingen door Art-S Home Entertainment BV aan de bezoeker op de website zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.4 Alle afbeeldingen, informatie over de diensten, advertenties etc. zijn zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. Art-S Home Entertainment BV kan echter niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze informatie.
Art-S Home Entertainment BV is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren diensten en informatie aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.Toegangscode en wachtwoorden
2.1 Art-S Home Entertainment BV streeft ernaar om binnen een werkdag na aanmelding voor een dienst die aangeboden wordt op de website de bezoeker zo nodig de toegangscode dan wel wachtwoord te verschaffen.

3.Virusprotectie
3.1 Zowel Art-S Home Entertainment BV als de bezoeker dragen zorg voor een standaard virusprotectie. Art-S Home Entertainment BV is jegens bezoekers niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, noch voor niet ontvangen dan wel beschadigde ontvangen berichten.
3.2 De bezoeker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden dan wel minderjarigen geen ongeautoriseerde toegang verschaft wordt tot de website.

4.Garantie
4.1 Art-S Home Entertainment BV staat er jegens de bezoeker voor in dat de diensten voor zover mogelijk naar behoren worden uitgevoerd.
4.2 Art-S Home Entertainment BV staat niet in voor de kwaliteit van de producten, diensten en/of informatie bij ver- of bewerking of anderszins wijziging daarvan en/of bij onoordeelkundig gebruik.

5.Rechten en plichten van de bezoeker en Art-S Home Entertainment BV
5.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Art-S Home Entertainment BV en de bezoekers van de website geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
5.2 De bezoeker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de gebruiksvoorwaarden of in Nederland geldende wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige bezoeker van een website verwacht mag worden.
5.3 Er worden geen persoonsgegevens van de bezoeker door Art-S Home Entertainment BV verwerkt.
Los daarvan wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens door Art-S Home Entertainment BV in acht genomen.
Deze is aangepast per 25 mei 2018 in overeenstemming met de nieuwe Europese privacy van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit houdt onder meer in dat eventuele (persoons)gegevens slechts worden behandeld voor zover zij verenigbaar zijn met de genoemde doeleinden in het AVG reglement, die op de website onder de button "Privacy Statement" op deze website kan worden ingezien.
5.4 De bezoeker onthoudt zich ervan Art-S Home Entertainment BV of derden bij het gebruik van de dienst of de website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan: het maken van inreuk op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van Art-S Home Entertainment BV en/of derden, het bewust foutief opgeven van informatie, het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door Art-S Home Entertainment BV en / of derden op de website is geplaatst, het schenden van privacy of publiciteit van Art-S Home Entertainment BV, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de website, het zodanig gebruik maken van de website dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Art-S Home Entertainment BV of derden worden verhinderd, het zodanig gebruik maken van de website dat het gebruik door anderen van de website zou kunnen worden verhinderd, gegevens van derden toevoegen, dan wel het veranderen, wissen of onbruikbaar maken van gegevens van derden.
5.5 Art-S Home Entertainment BV zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang van de website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website onderdeel zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen bij problemen.
5.6 Art-S Home Entertainment BV heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing op de website deze tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de bezoekers.
5.7 Art-S Home Entertainment BV behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website indien dit wenselijk is voor het functioneren van de website. Als dergelijke wijzigingen directe invloed hebben op de wijze waarop de bezoekers toegang verkrijgen tot de website dan wel de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de website, zal Art-S Home Entertainment BV de bezoekers zo spoedig mogelijk informeren over deze wijzigingen.

6.Aansprakelijkheid
6.1 Art-S Home Entertainment BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik van de website tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Art-S Home Entertainment BV.
6.2 Art-S Home Entertainment BV is niet aansprakelijk voor die onderdelen van de website waarop haar gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn.
6.3 Niet voor risico van Art-S Home Entertainment BV komt schade als gevolg van opzet of grove schuld van personen van wie Art-S Home Entertainment BV bij de uitvoering van haar diensten gebruikt maakt en ongeschiktheid van zaken waarvan Art-S Home Entertainment BV bij de uitvoering van haar diensten gebruik maakt.
6.4 Art-S Home Entertainment BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de bezoeker of een derde ter zake van (het gebruik van) de website mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
6.5 De website bevatten verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Art-S Home Entertainment BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van deze derden.

7.Intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Art-S Home Entertainment BV of diens licentiegevers.

8.Geen garantie
8.1 De diensten op de website worden geleverd in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden. De bezoeker erkent dat het voor Art-S Home Entertainment BV technisch onmogelijk is om de website foutloos aan te leveren; dat eventuele fouten kunnen leiden tot het duidelijk niet beschikbaar zijn van de website onderdeel; informatie die op de website kan worden vermeld onnauwkeurig kan zijn of typefouten kan bevatten en dat de werking van de website nadelig beïnvloed kan worden door omstandigheden en prestaties waarop Art-S Home Entertainment BV geen invloed kan uitoefenen zoals bijvoorbeeld telecommunicatieverbindingen en netwerkproblemen.

9.Overmacht
9.1 Art-S Home Entertainment BV is niet verplicht enige van haar verplichtingen op grond van een met een bezoeker gesloten overeenkomst en/of deze gebruiksvoorwaarden na te komen, indien zij aan die verplichtingen niet kan voldoen door overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Art-S Home Entertainment BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoekers geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Art-S Home Entertainment BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, rampen, van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de diensten op de website, storingen in het systeem die deel uitmaken van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen, etc.

10.Duur en beëindiging
10.1 De diensten op de website zullen worden verleend door Art-S Home Entertainment BV aan de bezoekers gedurende een periode die door Art-S Home Entertainment BV zal worden bepaald en die zal worden aangegeven op de website.

11.Wedstrijden
11.1 Wanneer de gebruiker wenst deel te nemen aan een op de website uitgeschreven wedstrijd / prijsvraag / quiz wijst Art-S Home Entertainment BV daarbij de bezoeker op de voorwaarden ten aanzien van deze wedstrijden.

12.Overige
12.1 Indien enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.