Privacy statement
  conform de nieuwe Europese privacy verordening, de AVG.

Dit is het Privacy Statement van Art-S Home Entertainment B.V., statutair gevestigd te Leerdam, kantoorhoudende te Leerdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dossiernummer: 18064145.Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de website www.Art-S.nl en wordt u exclusief aangeboden door en namens
Art-S Home Entertainment B.V. ,Leerdam, Nederland.
Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website aan Art-S Home Entertainment verstrekt worden door Art-S Home Entertainment en de aan haar gelieerde vennootschappen strikt vertrouwelijk behandeld.
Alle persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt vallen onder dit privacy statement.
Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot gegevens door u verstrekt bij gebruik van deze website, en uw rechten ten aanzien van de door u verstrekte persoonsgegevens.Gegevensverwerking

De gegevens die Art-S Home Entertainment bij bezoek aan deze website (on)gewild of (on)gewenst verwerkt daarvan waarborgt en respecteert Art-S Home Entertainment uw privacy. Art-S Home Entertainment zal deze eventuele ongewenste en ongewilde gegevens verwerken in overeenstemming met de nieuwe Europese privacy verordening (de algemene verordening gegevensbescherming), de AVG. Dit houdt onder meer in dat deze (persoons)gegevens slechts worden behandeld voor zover zij verenigbaar zijn met de genoemde doeleinden in het AVG reglement.


Cookies

De website van Art-S Home Entertainment (http://www.Art-S.nl) gebruikt geen cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de pc van bezoekers van deze website wordt gecreëerd.
Sommige cookies bevatten de registratiegegevens van een gebruiker en voorts kunnen cookies bepaalde voorkeuren opslaan. Cookies kunnen ook gebruikt worden om aan de hand van door een bezoeker bestelde producten, interesseprofielen te creëren zodat aan hem of haar gerichte aanbiedingen kunnen worden gedaan. Cookies herkennen uw wachtwoord en helpen uw bezoek aan een website persoonlijk te maken door een server te laten onthouden wie u bent.
Sommige adverteerders op onze site gebruiken cookies om een zelfde soort informatie te verkrijgen, maar Art-S Home Entertainment is niet aansprakelijk voor het gebruik van cookies door andere website-ondernemers of marketeers.
U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.
Hiervoor kunt u gebruik maken van de “Help” functie op de werkbalk van de meeste browsers.
Naast het uitschakelen van cookies kunt u in de meeste gevallen ook kiezen voor de mogelijkheid om meldingen te ontvangen bij de ontvangst van cookies. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een minder goede werking van websites en in sommige gevallen kan het uitschakelen van het gebruik van cookies de toegang tot de website in zijn geheel blokkeren.


Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Beveiliging

Art-S Home Entertainment bewaart geen persoonsgegevens, maar mocht dat in de toekomst wel van toepassing gaan worden dan zijn er nu al passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt Art-S Home Entertainment al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Persoonsgegevens worden bovendien dan niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.
Hoe wordt de informatie beschermd? Wij zorgen voor fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de informatie te beschermen.
Houd er rekening mee dat hoewel wij er naar streven om de informatie die wij verwerken en bewaren te beveiligen, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken op de beveiliging kan voorkomen.


Bewaartermijn

Art-S Home Entertainment bewaart vooralsnog geen persoonsgegevens.


Veranderingen aan het privacy statement

Art-S Home Entertainment behoudt de mogelijkheid voor dit privacy statement incidenteel aan te passen.
Dit zal worden aangegeven op deze website.
Art-S Home Entertainment adviseert u derhalve regelmatig het privacy statement te herlezen.


Uw rechten / Verzet tegen gegevensverwerking/Gegevens wijzigen

Op basis van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en Art-S Home Entertainment te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit).
U kunt daartoe een e-mail sturen aan info@csnet.nl of dit doorgeven middels het contactformulier op de website www.Art-S.nl.
Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken. Heeft u het idee dat Art-S Home Entertainment niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), te bereiken op website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wijziging en of veranderingen van het Privacy Statement

Art-S Home Entertainment behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Leerdam, mei 2018.


Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt deze richten aan Art-S Home Entertainment per e-mail op info-art-s@csnet.nl of via het contactformulier op onze website www.Art-S.nl

Copyright © 2001-2011 Art-S Home Entertainment BV
Alle rechten voorbehouden, Algemene voorwaarden, Privacy policy, Disclaimer, Contact.